• Bảo trì định kỳ mỗi tháng • Tư vấn miễn phí mọi vấn đề về vi tính. • Cài đặt, sửa chữa phần